REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW
§1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.homeincolor.pl jest prowadzony przez Sylwię Bujnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Home in Color, Sylwia Bujnowska, z siedzibą: ul. Osowska 82/29, 04-351 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1251206225, REGON 367594386
a)    adres poczty elektronicznej sklep@homeincolor.pl
b)    kontakt telefoniczny pod numerem 509 437 703, (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).


2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a)    Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.
b)    Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

c)    Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
d)    Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
e)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
f)    Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).
g)    Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.
h)    Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.
i)    Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.
j)    Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

k)    Regulamin - niniejszy regulamin
l)    Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.homeincolor.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
m)    Sprzedawca – Sylwia Bujnowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home in Color Sylwia Bujnowska, z siedzibą: ul. Osowska 82/29, 04-351 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1251206225, REGON 367594386, email: sylwia.bujnowska@homeincolor.pl
n)    Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
o)    Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.
p)    Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.
q)    Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

r)    Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
s)    Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym „Home in Color”. 
t)    Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
u)    Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.
v)    Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.
w)    Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.


3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

5. Promocje w sklepie internetowym homeincolor.pl nie łączą się. W trakcie trwania wyprzedaży, kody rabatowe nie są aktywne. 

§2
Rejestracja konta

a.    Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

b.    Rejestracja następuje poprzez:

1)    wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP,
2)    zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

a.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji. 
b.    Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@homeincolor.pl
c.    Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

3)    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
4)    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
5)    W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

6)    Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.


7)    Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
8)    Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta. 
9)    Dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może także wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych, w tym m.in. informacji o promocjach, za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms na podany przeze mnie numer telefoniczny.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.
10)    Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.
11)    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.
12)     W Sklepie można dokonać zakupów bez rejestracji konta.


§ 3
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru. W Sklepie można dokonać zakupów nie posiadając Konta wg tej samej procedury opisanej w Regulaminie jak dla posiadaczy Konta.
2.    Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
3.    Sprzedawca informuje, iż w przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron. W celu dokonania zakupu Towaru z dostawą poza granice kraju, Klient potwierdza konieczność indywidualnego ustalania kosztów dostawy, poprzez zaznaczenie ikony o treści: "Płatność z góry przelewem, po ustaleniu kosztów wysyłki drogą elektroniczną." 
4.    Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
5.    Sprzedawca informuje, iż złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
6.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
7.    Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.    Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
9.    Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierająca m.in. numer zamówienia, nazwę Towaru, ilość Towaru, adres wysyłki. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
10.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
11.    Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście. 
12.    W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
13.    Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
14.    Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
15.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
16.    Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
17.    Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „HomeinColor” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

18.    Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter jednorazowy i terminowy, tj. trwa przez okres realizacji zamówienia i upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy. 
19.    Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce osobistego odbioru Towaru.


§ 4
Modyfikacja Zamówienia

1.    Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa następująco:
a)    na produkty szyte na miarę - do momentu opłacenia zamówienia;
b)    na pozostałe produkty (nie szyte na miarę) - w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy);
2.    W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: sklep@homeincolor.pl, wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian,
3.    W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.


§ 5
Płatność


1.    Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
a)    przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: Bank PKO BP 45 1020 1097 0000 7502 0114 4021, wpisując w tytule przelewu "homeincolor: numer zamówienia",
2.    W przypadku Zamówienia obejmującego produkty:
a)    szyte na miarę,
b)    tkaniny cięte z metra,
c)    produkty wielkogabarytowe wymagające przesyłki na palecie, półpalecie lub gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 1000 zł brutto - jedynymi możliwymi formami Płatności są: przedpłata: przelewem bankowym lub gotówka w sklepie stacjonarnym.
3.    Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
4.    Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

    § 6
Warunki i koszty dostawy


1.    Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.    Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 5 .
3.    Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem ust. 4,
a.    przy wyborze przedpłaty koszt wysyłki to 25 zł ( paczki o wadze do 30 kg)
4.    Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron.
5.    Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane koszty dostawy. Przy czym przed dokonaniem odbioru osobistego niezbędny jest kontakt telefoniczny pod numerem 509 437 703, celem ustalenia konkretnego terminu (tj. dzień i godzina) odbioru Towaru.
6.    Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
7.    Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, wynosi:
a.    do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku towarów innych niż wykonywane na zamówienie.
b.    do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty za towary inne niż wykonywane na zamówienie.
8.    Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze.
9.    Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 7, liczy się w następujący sposób:
a.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
10.    Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem.

§ 7
Prawo odstąpienia od Umowy


1.    Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
2.    Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.
3.    Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w paragrafie § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@homeincolor.pl
4.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, pobierz formularz zwrotu. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z Towarem, w formie papierowej.
5.    W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.    W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
7.    Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - Konsumenta dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.
10.    Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
11.    Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);
c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e)    w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
12.    Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8
Reklamacje – niezgodność towaru z Umową

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający - Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
2.    W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
3.    W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
a.    zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w paragrafie §1, pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: sylwia.bujnowska@homeincolor.pl  pobierz protokół reklamacyjny
b.    określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
c.    zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachunek, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
d.    wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;
e.    zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.
4.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
5.    Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
6.    W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
7.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
8.    W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9.    W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
10.    Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
11.    Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
12.    Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
13.    W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
14.    Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
15.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

§9
Dane osobowe

1.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3.    Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4.    W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5.    Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6.    W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

8.    Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”). 
9.    Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ww. Rozporządzenia informuje się, że:
10.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Sylwia Bujnowska Home in Color Sylwia Bujnowska, z siedzibą: ul. Osowska 82/29, 04-351 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1251206225, REGON 367594386; kontakt telefoniczny pod numerem 509 437 703, adres poczty elektronicznej sklep@homeincolor.pl 
11.    Dane Klientów będę przetwarzane:
a.    w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na założenia konta w Sklepie Internetowym, świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów, w tym w celu dostarczenia Towarów do Klienta, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
b.    w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
c.    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
d.    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);
e.    w celu marketingowym, handlowym oraz informacyjnym (tj. m.in. informacje o nowych produktach, przesyłanie Newslettera) na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
12.    Dane Klienta pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Klient się z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia. Dane Klienta pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dane Klienta pozyskane w związku z utworzeniem konta w Sklepie przetwarzamy przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie. Dane osobowe Klienta w zakresie adresu e-mail, (po wyrażeniu zgody), przechowujemy w celu wysyłania Newslettera, przez czas funkcjonowania Newslettera bądź do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera / cofnięcia zgody przez Klienta. Podstawowe dane kontaktowe Klienta przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
13.    Informuje się, iż podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne z tym, że odmowa podania danych niezbędnych, (tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej), uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Towarów; odmowa podania imienia nazwiska i adresu e-mail uniemożliwi założenia konta w Sklepie.
14.    Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazywane upoważnionym pracownikom oraz podwykonawcom Administratora, tj. firmie księgowej, firmie informatycznej, kancelarii prawnej, przewoźnikom / spedytorom, kurierom, podmiotom obsługującym płatności. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
a)    Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
b)    Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
c)    przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi;
d)    podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
e)    dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (m.in. biuro księgowe, kancelaria prawna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem;
f)    dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, prowadzenia Newslettera, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem;
g)    bankom - w przypadku Klientów, którzy korzystają z możliwości płatności ratalnych;
15.    Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
a.    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b.    sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c.    żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d.    przenoszenia danych,
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
16.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie kierując takie żądanie na adres mailowy: sylwia.bujnowska@homeincolor.pl albo pisemnie na adres: ul. Osowska 82/29, 04-351 Warszawa Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
17.    Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.
18.    Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza EOG.
19.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)    przetwarzane zgodnie z prawem;
b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
e)    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
20.    Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
21.    Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
22.    Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.


§10
Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

a) udostępnianie zawartości Sklepu
b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

5. Klient zobowiązuje się do:

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sylwia.bujnowski@homeincolor.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.


§11
Czas trwania umowy

1.W momencie złożenia zamówienia, klient zawiera ze sprzedawcą umowę, która obowiązuje od momentu zamówienia do momentu dostarczenia produktu do klienta. Czas realizacji zlecenia przez sprzedawcę nie powinien zająć więcej niż 21 dni.

2. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar za pomocą formularza znajdującego się TUTAJ, na adres ul. Osowska 82/29, 04-351 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. 

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

4.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

§12
Spory

1. W przypadku sporów powstałych na gruncie regulaminu lub umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

2. Wszystkie spory mogą zostać rozstrzygnięte bez angażowania wymiaru sprawiedliwości. Klient ma możliwość skorzystania z trzech innych sposobów rozstrzygania sporów:
a) wniesienie wniosku do stałego konsumenckiego sądu polubownego – spór rozwiązuje sędzia arbiter;
b)wniesienie wniosku o mediacje np. do izby handlowej – spór rozwiązuje mediator;
c)złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/;


§13
Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§14
Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez wiadomość e-mail na adres sklep@homeincolor.pl

§15
Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.